Trường tiểu học Chu Điện được tái thành lập vào tháng 9 năm 2018 trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Chu Điện số 1 và trường tiểu học Chu Điện số 2 theo Quyết định số 4967/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND huyện Lục Nam.
 

                                                                                                                    Tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường (Tháng 11/2018)

Trường tiểu họcChu Điện được tái thành lập vào tháng 9 năm 2018 trên cơ sở sáp nhập trường Tiểu học Chu Điện số 1 và trường Tiểu học Chu Điện số 2 theo Quyết định số4967/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND huyện Lục Nam. Tổ chức bộ máy gồm: Lãnhđạo trường có 01 Hiệu trưởng và 03 phó Hiệu trưởng; Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ gồm có 4 tổ: tổ 1; tổ 2,3; tổ 4,5 và tổ Văn phòng. Biên chế nhà trường gồm 57 cán bộ, giáo viên và nhân viên hành chính hiện có của hai trường tiểu họcChu Điện số 1 và tiểu học Chu Điện số 2.Trường tiểu học Chu Điện gồm có 03 điểm trường: Điểm trường chính đặt tại thôn Mẫu Sơn; Điểm trường lẻ đặt tại thôn Hà Mỹ và thôn Ngọc Sơn với tổng diện tích đấtlà 11.096 m2. Khoảng cách từ điểm trường lẻ về điểm trường chính khoảng 1 km. Số học sinh của nhà trường gồm 750 em được biên chế vào 26 lớp tại3 điểm trường; điểm trường chính có 11 lớp; điểm trường lẻ Hà Mỹ có 10 lớp và điểm trường lẻ Ngọc Sơn có 5 lớp. Toàn trường có 28 phòng học đảm bảo cho học sinh 1 lớp/1 phòng. Trường tiểu học Chu Điện xếp hạng 1 kể từ ngày 01/9/2018.

                       Chu Điện, ngày 01 tháng 9 năm 2018

                                        HIỆU TRƯỞNG

                                              (Đã ký)

 

                                     Nguyễn Thị Song

 

 

Nguồn tin: Đỗ Viên